Navigace

Obsah

 

Zastupitelstvo obce (ZO) Veltěže má 7. členů, kteří byli řádně zvoleni v komunálních volbách 5. a 6. října 2018.

Jednání ZO jsou ze zákona veřejná a řídí je zpravidla starosta. Jednání ZO se řídí platným jednacím řádem. O jednání je zřizován zápis. Usnesení z jednání ZO je poté vyvěšeno na  úřední desce.

Zastupitelstvo je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů.
Jednání ZO se konají zpravidla 1x za měsíc v zasedací místnosti OÚ Veltěže, není-li oznámeno jinak. Termín a čas je zastupitelům i občanům s předstihem oznámen.
 
Věra Posledníková starostka obce
Jaroslav Henzl místostarosta obce
Michaela Šidáková zastupitelka - předsedkyně kulturní komise
Marie Tereza Peterková zastupitelka - předseda kontrolního výboru
Zbyněk Henzl zastupitel - předseda stavební komise
Ing. Michaela Peterková zastupitel - předseda finančního výboru
Stanislav Veselák zastupitel - předseda pořádkové komise